ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน-ความร้อน (SOE65)